KF MUITAS IESTĀŽU UN TO AMATPERSONU PIEŅEMTO LĒMUMU PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA

2018 . gada 04. septembrī stājās spēkā 2018. gada 03 .augustā pieņemtais Federālais likums Nr.289-Ф3 Par muitas regulējumu Krievijas Federācijā un par izmaiņu ieviešanu atsevišķos Krievijas Federācijas likumdošanas aktos “ ( О таможенонном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации) . Tajā skaitā izmaiņas skar arī muitas iestāžu un to amatpersonu pieņemto lēmumu pārsūdzēšanas kārtību , kas noteikta Likuma 51 pantā.

Pamatprincips palicis nemainīgs : katrai personai ir tiesības apstrīdēt muitas iestādes  pieņemto lēmumu , muitas iestādes un tās amatpersonas  darbību (bezdarbību) , ja pēc personas domām ar šo pieņemto lēmumu un/vai darbību (bezdarbību) ir pārkāptas personas tiesības , brīvības vai arī likumīgās intereses, vai arī radīti šķēršļi šo tiesību izmantošanai.

Saskaņā ar jauno Likumu , sūdzība izskatāma augstākstāvošajā muitas iestādē , bet tā iesniedzama tajā  muitas iestādē, kuras lēmumu pārsūdzat. Tā , piemēram,  juridiskā persona , kura grib apstrīdēt Jekaterinburgas  muitas lēmumu , iesniedz to Jekaterinburgas  muitā. Savukārt, minētās muitas darbinieks slēdzienu kopā ar pārējiem dokumentiem nosūta augstākstāvošai muitai , šajā gadījumā – Urālas muitas pārvaldei. Jānorāda, ka tiks izskatīta arī sūdzība , kas iesniegta uzreiz augstākstāvošajā muitas iestādē, taču jāņem vērā, ka tad sūdzības izskatīšanas termiņš pagarināsies divas reizes.

Personu loks, kas var iesniegt sūdzību, nav būtiski mainījies: tās var būt kā juridiskas personas , tā arī organizācijas , kurām nav juridiskas personas statuss, kā arī fiziskas personas. Atšķirībā no likuma vecās redakcijas, tagad  organizāciju vadītājiem , kuri darbojas bez speciālas pilnvaras, nav nepieciešams papildus iesniegt  organizācijas dibināšanas dokumentus , kā arī dokumentus, kuri apliecinātu minētās amatpersonas dienesta stāvokli.

Uzņēmuma pārstāvis vai arī fiziska persona, kura iesniedz sūdzību , pievieno pilnvarojumu ( oriģinālu vai apliecinātu kopiju) . Visplašāk izplatītais dokumenta veids – pilnvara . Jāņem vērā, ka pilnvarojumā jābūt norādītām arī personas tiesībām apstrīdēt pieņemtos lēmumus.

Sūdzība , kā iepriekš, jāiesniedz rakstiskā formā, ko paraksta sūdzības iesniedzējs vai tā pilnvarota persona. No 2022. gada 01. janvāra ir paredzēta arī sūdzības iesniegšana elektroniskā formā.

Sūdzības tekstā obligāti norādāmie rekvizīti:

 • Muitas iestādes nosaukums, kuras lēmums tiek pārsūdzēts;
 • Personas , kura iesniedz sūdzību vārds uzvārds vai juridiskās personas dati;
 • Adrese ;
 • Nodokļa maksātāja identifikācijas numurs;
 • Īss izklāsts pēc būtības par apstrīdamo lēmumu , darbību /bezdarbību un pamatojums pārsūdzības celšanai;

Sūdzības iesniegšanas termiņš līdzšinējais – 3 mēneši  no dienas, kad personai kļuvis zināms vai tam vajadzēja zināt par viņa tiesību, brīvību vai likumīgo interešu pārkāpumu. Ja runa ir par amatpersonas bezdarbību – tad termiņš tiek noteikts no brīža, kad amatpersonai vajadzēja pieņemt lēmumu vai veikt nepieciešamo darbības.

Ja sūdzības iesniegšanas termiņš tiek nokavēts, pēc iesniedzēja lūguma  to var atjaunot. Lūgums par iesniegšanas termiņa atjaunošanu var tikt iesniegts kā atsevišķs dokuments kopā ar pašu sūdzību, vai arī termiņa atjaunošanas lūgums ir iekļauts sūdzības tekstā. Turklāt , šajā gadījumā, jāiesniedz arī apliecinoši dokumenti, kas pamatotu , kāpēc ir nokavēts iesniegšanas termiņš.

Jaunais Likums arī detalizēti nosaka kārtību, kādā var tikt apturēts apstrīdamais lēmums.

Muitas iestāde ir tiesīga atteikt sūdzības izskatīšanu , ja ir viens no zemāk minētajiem apstākļiem:

 • Ja nav ievēroti sūdzības iesniegšanas termiņi un iesniedzējs nav pievienojis lūgumu par termiņa atjaunošanu , vai arī šis lūgums ir noraidīts;
 • Sūdzības forma un saturs neatbilst likuma prasībām;
 • Nav pievienoti dokumenti, kuri apliecinātu iesniedzēja pilnvaras;
 • Sūdzību ir iesniegusi persona , kuras tiesības un likumīgās intereses nav aizskartas un nav sūdzības iesniegšanas pamats;
 • Ja pārsūdzētais lēmums vai arī apstākļi , saistībā ar izskatāmo sūdzību, ir tiesas kompetencē;
 • Ja ir jau agrāk ticis pieņemts lēmums analogā lietā , ko pieņēmusi viena un tā pati muitas iestāde.

Sūdzība, kas iesniegta ievērojot visus nepieciešamos nosacījumus, tiek izskatīta 1 mēneša laikā no tās saņemšanas brīža.

Ja sūdzība ir iesniegta uzreiz augstākajā muitas iestādē, apejot pirmo posmu, tad sūdzības izskatīšanas termiņš ir 2 mēneši . Sūdzības izskatīšanas termiņš var tikt pagarināts , bet ne ilgāk kā par 1 mēnesi.

Likumā ir arī paredzētas tiesības muitas iestādei, kas izskata minēto sūdzību, pieprasīt no iesniedzēja papildus dokumentus, ja tādi nepieciešami. Šajā gadījumā , sūdzības izskatīšanas termiņš tiek apturēts līdz tiek iesniegti pieprasītie dokumenti ( ne vairāk kā 3 mēneši pēc pieprasījuma  iesniegšanas).

Tiek uzskatīts, ka minētai  pārsūdzības kārtībai ir vairākas priekšrocības  salīdzinājumā ar sūdzības izskatīšanas kārtību tiesas ceļā: sūdzības tiek izskatītas operatīvāk, netiek piemērotas valsts nodevas, iesniedzējam nav arī citu finansiālu izdevumu, kā piemēram, advokāta pakalpojumu apmaksa, pierādījumu vākšana, komandējumu izdevumi u.c.)

Minētā Likuma teksts

Avots: ASMAP

Уральская Таможенное управление