Kopienas tranzīta procedūras piemērošanas vienkāršojums Piešķiršanas kritēriji un iesniedzamie dokumenti

           Atšķirīgu kritēriju noteikšana vispārējā galvojuma kopējā/Kopienas tranzīta procedūras piemērošanai saņemšanai un vispārējā galvojuma atvieglojumu saņemšanai saista viens nolūks: no vienas puses , paredzēt iespēju ļaut izmantot zināmus atvieglojumus tām personām, kuras pierāda, ka izpilda papildus kritērijus (pietiekama pieredze, augsts sadarbības līmenis ar muitas iestādēm, pārvadājumu pārzināšana, pietiekami finanšu resursi saistību segšanai) , no otras puses, neierobežot pārējo personu tiesības izmantot vispārējo galvojumu kopējā/Kopienas tranzīta procedūras piemērošanai.

          Veicot pārbaudes VID Muitas pārvalde ir konstatējusi gadījumus, kad atbildīgā persona, noformējot tranzīta muitas deklarāciju, ir uzsākusi Kopienas ārējā tranzīta procedūru, taču tā ir pabeigta ar iebildumiem (piemēram, nav nodrošināta preču nogādāšana neizmainītā veidā līdz saņēmējai muitas iestādei; tranzīta procedūrā deklarētā prece uzrādīta saņēmēja muitas iestādē ar iztrūkumu vai nav uzrādīta vispār; nav ievērots muitas iestāžu noteiktais laika termiņš preču uzrādīšanai saņēmēja muitas iestādē; nav ievēroti muitas iestāžu noteiktie pasākumi tranzīta procedūrā deklarēto preču identifikācijas nodrošināšanai) vai nav ievēroti citi Kopienas tranzīta procedūras noteikumi. Tādejādi atbildīgā persona –principāls- nav pareizi piemērojusi muitas procedūru- tranzīts, un līdz ar to neatbilst normatīvos noteiktajam kritērijam “pietiekama pieredze”.

        Katrs gadījums VID Muitas pārvaldē tiek izskatīts individuāli, taču nepareizi izmantota tranzīta procedūra var būt par iemeslu atteikumam ļaut izmantot samazināto vispārējo galvojumu vai atbrīvojumu no vispārējā galvojuma kopējā/Kopienas tranzīta procedūras piemērošanai, vai izmantot vispārējo galvojumu vai samazināto vispārējo galvojumu kopējā/Kopienas tranzīta procedūras piemērošanai attiecībā uz precēm, kas ietver paaugstinātu krāpšanās risku.

          VID Muitas pārvalde vienlaikus arī atgādina, ka lai pierādītu, ka tranzīta procedūra ir pabeigta pareizi, principiāls kā pierādījumus var iesniegt dokumentus, kas atbilst Regulas Nr.2454/93 366. panta 1. vai 2. punktā noteiktajam vai arī saskaņā ar minētā panta 3. punktu – dokumentus (…) var aizstāt ar kopijām vai fotokopijām, ko par autentiskām kopijām apliecinājusi iestāde, kura apliecinājusi dokumentu oriģinālus, attiecīgi trešo valstu iestādes vai kādas dalībvalsts iestādes.
            VID Muitas pārvalde lūdz , sagatavojot iestādei adresētos iesniegumus un iesniedzamos dokumentus , ievērot Dokumentu juridiskā spēka likumā noteiktās prasības, kas nosaka, ka , lai dokumentam būtu juridiskais spēks, tajā, iekļauj šādus rekvizītus:

  • Dokumenta autoru nosaukumu;
  • Dokumenta datumu;
  • Parakstu.

Iesniedzot dokumentu kopijas , tās sagatavot un apliecināt saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumiem Nr. 916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” .