Iestāšanās Latvijas Auto

IESTĀŠANĀS “AUTOPĀRVADĀTĀJU ASOCIĀCIJĀ “LATVIJAS AUTO”

             Biedrības “Autopārvadātāju asociācija “Latvijas auto” darbības pamatprincipi, organizatoriskā struktūra, biedru uzņemšana un citi pamatjautājumi ir noteikti Asociācijas   STATŪTOS.

BIEDRI

             Par Asociācijas biedru var kļūt Latvijas Republikā reģistrēta rīcībspējīga un tiesībspējīga fiziska persona (individuālais komersants) , juridiska persona (kapitālsabiedrība), vai arī tiesībspējīga personālsabiedrība, kas nodarbojas ar kravu un pasažieru autopārvadājumiem un kas apņemas ievērot Asociācijas Statūtus un lēmumus, pildīt pienākumus pret Asociāciju, atbilst Statūtos noteiktajiem nosacījumiem, ir ieinteresēta kravu un pasažieru autopārvadājumu nozares attīstībā, sekmē Asociācijas mērķu sasniegšanu.

           Personai, kura vēlas kļūt par Asociācijas biedru  ir jāatbilst sekojošajiem nosacījumiem:
1) jābūt Latvijas Republikas komercreģistrā ierakstītām komersantam (individuālajam komersantam) vai komercsabiedrībai (personālsabiedrībai vai kapitālsabiedrībai);
2) jānodarbojas ar kravu vai pasažieru autopārvadājumiem;
3) jābūt Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētiem dokumentiem, kuri dod tiesības veikt komercdarbību- kravu vai pasažieru autopārvadājumus;
4) nav Asociācijā un citu kompetentu iestāžu reģistros reģistrētu TIR konvencijas, IRU un Asociācijas noteikumu, Latvijas un ārvalstu muitas likumdošanas pārkāpumu;
5) nedrīkst būt iestāšanās naudas un biedru naudas maksājumu parādu pret Asociāciju.

              Personai, kas vēlas kļūt par Asociācijas biedru ar tiesībām  izmantot  TIR procedūru   iesniedz Asociācijas sekretariātā  IESNIEGUMU TIR.  Ja personas iesniegtie dokumenti neatbilst noteiktajai kārtībai vai nesatur nepieciešamo informāciju, sekretariātam ir tiesības pieprasīt papildus dokumentus.

             Personai, kas vēlas kļūt par Asociācijas biedru bez tiesībām  izmantot  TIR procedūru   iesniedz  Iesniegumu Asociācijas sekretariātā. 

Ja sekretariāts ir pieņēmis pozitīvu lēmumu par personas uzņemšanu Asociācijā un lai iegūtu biedra statusu, personai viena mēneša laikā jāveic šādi maksājumi:

- Iestāšanās maksa , ja biedrs  vēlas darboties TIR sistēmā , EUR 5000, 00  ( noteikta ar  21.05.2019. Biedru kopsapulces lēmumu).

- Iestāšanās maksa bez tiesībām  darboties TIR sistēmā, bet ar  balsstiesībām ,  EUR 1000, 00  ( noteikta ar  21.05.2019. Biedru kopsapulces lēmumu).

- Biedru maksa gadā – EUR 206, 32.

Asociācijas biedru tiesības un pienākumi:
1) piedalīties Asociācijas biedru kopsapulcēs;
2) iesniegt rakstiski priekšlikumus Asociācijas pārvaldes un citu institūciju darbības uzlabošanai;
3) izmantot Asociācijas sniegtos pakalpojumus;
4) iepazīties ar Asociācijas gada pārskatu un saņemt Asociācijā pieejamo informāciju;
5) pienākums ievērot un pildīt Asociācijas statūtus un pārvaldes institūciju pieņemtos lēmumus;
6) pienākums informēt Asociāciju par izmaiņām savas firmas rekvizītos , statūtos un kontaktos.

ASOCIĒTIE BIEDRI

            Asociācijas darbībā var piedalīties arī personas ar īpašu statusu – asociētie biedri.
Par Asociēto biedru var kļūt jebkura Latvijā vai ārvalstīs reģistrēta juridiska persona, izņemot politiskās partijas, un kuras ir ieinteresētas Asociācijas mērķu sasniegšanā vai cita veida sadarbībā.
Persona, kas vēlas kļūt par asociēto biedru iesniedz sekretariātā  IESNIEGUMU AS B Ja persona ir ārvalstīs reģistrēta juridiska persona, iesniegumam tiek pievienota dokumenta kopija, kas apliecina konkrētās personas reģistrāciju minētajā valstī.
Ar Asociēto biedru uzņemšanas noteikumiem var iepazīties šeit:  NOTEIKUMI
Asociētie biedri maksā iestāšanās naudu un biedru naudu, ja par to atsevišķi lēmusi Padome.
Ar Asociācijas Padomes 27.03.2014. lēmumu (protokols Nr. 19) asociētiem biedriem tiek noteikta biedru maksa gadā EUR 206, 32 .

Asociētajam biedram ir tiesības :
1) piedalīties biedru sapulcē ar padomdevēja tiesībām ( nav balsstiesību);
2) piedalīties asociācijas rīkotajos pasākumos, aktivitātēs un darbībās , kas saistītas ar kopīgu interešu realizāciju, kā arī izveidotajās darba grupās , saņemt informāciju par Asociācijas darbību, kā arī izteikt savu viedokli Asociācijas kopējā viedokļa formulēšanai vai vienotās pozīcijas apstiprināšanai;
3) izmantot Asociācijas sniegtos pakalpojumus .
Asociēto biedru saraksts (atjaunots  04.07.2024.)