Par mums

PAR LATVIJAS AUTO

           Biedrība “Autopārvadātāju asociācija “Latvijas auto” , turpmāk tekstā – Asociācija ir dibināta 1990. gada 23. martā. Tā tika izveidota Latvijas ekonomiskās un politiskās neatkarības atjaunošanas periodā, kā prioritātes izvirzot - attīstīt autopārvadājumu nozari neatkarīgajā Latvijā, pārstāvēt un veicināt mūsu valsts autopārvadātāju biznesu ārvalstīs un realizēt starptautisko konvenciju un līgumu prasības Latvijā.
1992. gada 29. aprīlī Asociācija kļuva par Starptautiskās Autopārvadātāju Savienības (IRU) biedru.

1993. gada 16. martā Latvijas Republika pievienojās TIR Konvencijai un Latvijas valdība pilnvaroja Asociāciju izsniegt TIR karnetes Latvijā.
Asociācijā kopīgai darbībai brīvprātīgi apvienojušies kravu un pasažieru autopārvadātāji . Sākotnēji Asociācijas sastāvā bija tikai 32 biedri, tagad  ir 395 uzņēmumi, kuru rīcībā ir vairāk nekā 6317 transportlīdzekļu. Lielākā daļa Asociācijas biedriem piederošo automašīnu ir videi draudzīgas – 88 % pilnībā atbilst Eiropas ekoloģiskajām un tehniskajām prasībām (EIRO-4, EIRO-5, EURO-6). Asociācijas kravu un pasažieru pārvadājumu uzņēmumi veic pārvadājumus uz vairāk nekā 30 Eiropas un Āzijas valstīm, aptuveni 90% pārvadājumu tiek veikti uz NVS valstīm.

ASOCIĀCIJAS MĒRĶIS UN GALVENIE DARBĪBAS VIRZIENI

Asociācijas mērķis ir kravu un pasažieru autopārvadātāju kolektīvo interešu vārdā darboties autopārvadājumu attīstībai un to efektivitātes paaugstināšanai.

DARBĪBAS VIRZIENI:

Pārstāvēt un aizstāvēt Asociācijas biedru intereses Latvijā un ārvalstīs
Ņemot vērā Latvijas autopārvadātāju darbības plašo ģeogrāfiju, viens no būtiskākajiem Asociācijas uzdevumiem ir radīt labvēlīgus pārvadājumu nosacījumus, adekvātu biznesa vidi un ciešu sadarbību ar ārvalstu sabiedriskajām organizācijām. Izstrādāt kopīgas rīcības programmas šo uzdevumu sasniegšanai, kuru mērķis ir Asociācijas biedru interešu aizstāvība.

Uzņemties garantijas un saistības dalībai starptautiskajā garantiju ķēdē, nodrošinot 1975. gada Muitas Konvencijas par starptautiskajiem kravu pārvadājumiem, izmantojot TIR grāmatiņu (TIR Konvencija).
Kopš 1992. gada Asociācija ir Starptautiskās Autopārvadātāju Savienības (IRU) īstenais biedrs, kas Latvijas autopārvadātājiem ļauj izmantot visas tās priekšrocības , kuras paredz starptautiskās konvencijas un nolīgumi. Asociācija “Latvijas auto” ir TIR sistēmas garantētājs Latvijā. No Asociācijas dibināšanas brīža līdz 2015. gada beigām Asociācijas biedriem izsniegto TIR karnešu skaits jau tuvojas 2 miljoniem.

Dibināt un uzturēt lietišķus sadarbības sakarus ar ārvalstu sabiedriskām, valstiskām un citām struktūrām un veikt iespējamos pasākumus Latvijas kravu un pasažieru autopārvadājumu tirgus aizsardzībai
Asociācija aktīvi sadarbojas ar līdzīgām profesionālajām organizācijām, kā arī ar valsts struktūrām kā Latvijā, tās arī ārvalstīs. Šādas sadarbības veidošana ļauj labāk pārzināt un meklēt risinājumus dažādiem ar pārvadājumiem saistītiem jautājumiem un nodrošināt tirgus aizsardzības mehānismu darbību.

Ņemt dalību nozares profesionālās izglītības organizēšanā, tai skaitā , IRU Akadēmijas ietvaros.
Lai Latvijas autopārvadātāji būtu arī profesionāli labi sagatavoti darbam un atbilstoši mūsdienu augstajiem profesionālajiem kritērijiem, tiek nodrošināts apmācības procesu. Piedāvājam speciāli izstrādātas, pilna apjoma mācību programmas profesionālu pasniedzēju vadībā, kuras ir saņēmušas akreditāciju kā Latvijas atbildīgās institūcijās, tā arī Starptautiskās Autopārvadātāju Savienības (IRU) Akadēmijā. Uz šo brīdi savai profesionālajai darbībai nepieciešamās zināšanas ir ieguvušas vairāk nekā 3800 par autopārvadājumiem atbildīgās personas un autovadītāji.

2020. gadā Asociācija atzīmēja savu 30 gadu pastāvēšanu. Pateicoties tās biedru aktīvai līdzdarbībai “Latvijas auto” ir nostiprinājusi savas pozīcijas nevalstisko organizāciju sektorā kā Latvijā, tā arī ārvalstīs.