Autopārvadātāju Asociācijas “Latvijas auto” PRIVĀTUMA POLITIKA

Izstrādāta, lai ievērotu Eiropas Parlamenta un padomes regulu (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK .

1. Vispārīgā informācija

1.1. Šī privātuma politika sniedz fiziskajai personai informāciju par biedrības "Autopārvadātāju Asociācija "Latvijas auto"" personas datu apstrādes nolūkiem, apjomu, datu aizsardzību un citām darbībām ar datiem, kas tiek veiktas personas datu apstrādes laikā.

1.2. Šo privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz fiziskām personām – biedrības "Autopārvadātāju Asociācija "Latvijas auto"" biedriem (to pārstāvjiem), sadarbības partneru pārstāvjiem, IRU akadēmijas un biedrības "Autopārvadātāju Asociācija "Latvijas auto"" rīkoto apmācību kursu apmeklētājiem, biedrības "Autopārvadātāju Asociācija "Latvijas auto"" biroja apmeklētājiem, biedrības "Autopārvadātāju Asociācija "Latvijas auto"" interneta mājaslapas apmeklētājiem un darbiniekiem.

1.3. Biedrība "Autopārvadātāju Asociācija "Latvijas auto"" rūpējas par privātuma un personas datu aizsardzību, ievēro personu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un padomes regulu (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk – Regula), Fizisko personu datu apstrādes likumu un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem.

2. Personas datu apstrādes pārzinis

2.1. Personas datu apstrādes pārzinis ir biedrība "Autopārvadātāju Asociācija "Latvijas auto"", reģistrācijas numurs 40008005491, juridiskā adrese: Grēdu iela 4A, Rīga, LV-1019 (turpmāk – LA).

2.2. LA kontaktinformācija par personas datu apstrādi saistītajos jautājumos: tālrunis: 67389270; e-pasts: lauto@lauto.lv.

3. LA apstrādātie dati

3.1. LA apstrādā sekojošas personu datu kategorijas:

1) biedru pārstāvji,

2) Apmācāmie (IRU akadēmijas un citu kursu apmeklētāji),

3) LA rīkoto pasākumu apmeklētāji,

4) LA biroja apmeklētāji,

5) LA potenciālie darbinieki (amata kandidāti)

6) LA darbinieki,

7) sadarbības partneru pārstāvji, u.c.

3.2. LA apstrādātie personas dati ietver šādu informāciju par personām:

1) identifikācijas datus (vārds, uzvārds, dzimšanas datums un vieta, personas kods, pilsonība);

2) kontaktinformāciju (dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese u.c.);

3) profesionālos datus (izglītība, darba pieredze, informācija par iepriekšējām darba gaitām u.c.);

4) īpašās kategorijas datus (veselības dati par darbiniekiem);

5) citus datus (LA rīkoto apmācību veikto fotouzņēmumu un videoierakstu datus; LA birojā veiktās videonovērošanas datus u.c.).

4. Personas datu apstrādes nolūki un tiesiskais pamats

4.1. LA apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

1) LA pakalpojumu sniegšana un administrēšana;

2) apmācību organizēšana un pārraudzīšana;

3) biedru reģistrācija;

4) sadarbības attiecību nodibināšana un uzturēšana;

5) darba tiesisko attiecību nodibināšana un uzturēšana;

6) iesniegumu un sūdzību izskatīšana;

7) informācijas sniegšana trešajām personām normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā;

8) LA apmeklētāju un darbinieku, LA drošības un īpašuma aizsardzības nodrošināšanai;

9) LA atpazīstamības veicināšana;

10) LA interešu pārstāvēšana un aizsargāšana attiecībās ar publiskām personām, tajā skaitā Latvijas valsts un pašvaldību institūcijām un amatpersonām, starptautiskām organizācijām, kā arī citām juridiskām un fiziskām personām.

4.2. LA apstrādā personas datus, balstoties uz šiem tiesiskajiem pamatiem:

1) apstrāde ir vajadzīga, īstenojot LA likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras:

  • kravu un pasažieru autopārvadātāju kolektīvo interešu vārdā darboties autopārvadājumu attīstībai un to efektivitātes paaugstināšanai;
  • pārstāvēt un aizstāvēt Asociācijas biedru intereses Latvijā un ārvalstīs;
  • izsniegt TIR karnetes Latvijā;
  • organizēt un uzraudzīt IRU akadēmijas un LA rīkotās apmācības autotransporta jomā;

2) apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu LA saistošos normatīvajos aktos noteiktos juridisko pienākumus;

3) apstrāde ir nepieciešama līguma noslēgšanai un izpildei;

4) apstrāde ir vajadzīga LA leģitīmo interešu ievērošanai – lai realizētu no pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošās LA likumīgās (leģitīmās) intereses;

5) LA darbinieku dzīvības, veselības un LA īpašuma aizsardzības nodrošināšanai, kaitējumu un zaudējumu nodarītāju identificēšanai (videonovērošana LA birojā);

6) LA atpazīstamības veicināšanai;

7) persona ir devusi piekrišanu savu personas datu apstrādei.

5. Personas datu iegūšanas avoti

5.1. LA iegūst personas datus no šādiem avotiem:

  • no pašiem datu subjektiem;
  • no LA biedriem;
  • no publiski pieejamiem avotiem;
  • u.c.

6. Personas datu glabāšanas ilgums

6.1. LA glabā un apstrādā personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem pamatiem:

1) kamēr LA pastāv juridisks pienākums datus glabāt;

2) kamēr normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā LA vai datu subjekts var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt prasību tiesā);

3) kamēr ir spēkā personas piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

6.2. Pēc tam, kad augstāk minētie apstākļi izbeidzas, personas dati tiek dzēsti (izņemot 7.3.punktā minētos datus).

6.3. Videonovērošanas ierakstus LA glabā ne ilgāk kā 2 (divas) nedēļas. Ja pārskata periodā nav konstatēti prettiesiski nodarījumi, pēc šī termiņa beigām LA datus dzēš. Ja prettiesiski nodarījumi ir konstatēti un videoieraksti ir nepieciešami to atklāšanai, datus uzglabā tik ilgi, cik tas ir nepieciešams noziedzīgā nodarījuma izmeklēšanai saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem.

6.4. Beidzoties personas datu glabāšanas termiņam, personas dati tiek dzēsti, nodoti arhīvā vai iznīcināti, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

7. Personas datu saņēmēji

7.1. LA nodod personas datus šīm datu saņēmēju kategorijām:

1) VSIA Autotransporta direkcija;

2) auditori, finanšu vadības un juridiskie konsultanti;

3) citas personas, kuras ir saistītas ar LA darbības nodrošināšanu (IT pakalpojumu sniedzēji, datu bāžu izstrādātāji/tehniskie uzturētāji, auditori, juridisko pakalpojumu sniedzēji u.c.);

4) valsts iestādes pēc to pamatota pieprasījuma, normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā un apjomā.

7.2. LA nodod personas datus normatīvajos tiesību aktos noteiktos gadījumos tās likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās.

7.3. LA nodod personu datus Šveicē bāzētajai starptautiskajai organizācijai IRU (International Road Transport Union). Eiropas Komisija 2000.gada 26.jūlijā ir pieņēmusi lēmumu par aizsardzības līmeņa pietiekamību attiecībā uz Šveici (t.i., Šveice nodrošina pietiekamu no Eiropas Savienības sūtīto personas datu aizsardzību).

7.4. LA veic personas datu nodošanu trešajām personām saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem tiesību aktiem. LA, veicot datu nodošanu, izvērtē tās nepieciešamību un nododamo datu apjomu. Datu nodošana tiek veikta, ievērojot personas datu konfidencialitātes un drošas apstrādes prasības.

8. Personas datu apstrādes drošība

8.1. LA apstrādā personu datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un LA saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

8.2. LA nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo personu datu aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu fizisko personu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, LA izmantojam atbilstošas tehniskās un organizatoriskās prasības, t.sk., izmantojot ugunsmūrus un fiziskās drošības pasākumus.

8.3. LA attiecībā uz datu subjektiem neveic automatizētu lēmumu pieņemšanu.

9. Piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

9.1. Personai ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota, t.i., rakstiski, un šādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam, turpmāk netiks veikta.

9.2. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad personas piekrišana bija spēkā. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

10. Piekļuve personas datiem un citas datu subjektu tiesības

10.1. Personai ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi.

10.2. Personai ir tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību (ja tam ir tiesisks pamats un tas ir tehniski iespējams). Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl personas datu apstrāde neizriet no LA pienākumiem, kas tai ir uzlikti ar normatīvajiem tiesību aktiem.

10.3. Persona var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu kādā no šiem veidiem:

  • rakstveida formā klātienē LA birojā Grēdu ielā 4A, Rīga, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
  • elektroniskā pasta veidā, pieprasījumu parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

10.4. Saņemot personas pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, LA pārliecinās par personas identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem tiesību aktiem. LA atbildi personai nosūta rakstiski pa pastu uz viņa norādīto adresi vai elektroniski uz personas norādīto e-pastu, pēc iespējas ņemot vērā personas norādīto atbildes saņemšanas veidu.

10.5. LA nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem tiesību aktiem un personas pamatotu iebildumu gadījumā veic darbības konstatētu trūkumu novēršanai. Personai ir tiesības vērsties ar sūdzību uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā.

11. Sīkdatņu apstrāde

11.1. LA savā mājaslapā izmanto sīkdatnes un/vai citas tehnoloģijas, kuru rezultātā tiek glabāti dati, kas apraksta mājaslapas vietnes izmantojumu, lai nodrošinātu vietnes funkcionalitāti un iegūtu informāciju par vietnes apmeklējumiem.

11.2. Sīkdatnes ir nelieli teksta faili, kas ļauj atpazīt Jūsu ierīci, apmeklējot LA interneta vietni. Sīkdatnes “atceras” interneta vietnes apmeklētāja lietotās ierīces tehniskos parametrus un tādejādi uzlabo LA interneta vietnes lietošanas ērtumu.

11.3 Izmantojot sīkdatnes, tiek apstrādāti interneta vietnes lietošanas vēstures dati, diagnosticētas problēmas un trūkumi vietnes darbībā, ievākta lietotāja paradumu statistika, kā arī tiek nodrošināta vietnes funkcionalitātes pilnīga un ērta izmantošana.

11.4. Ja Jūs nevēlaties saņemt sīkdatnes pārlūkošanas laikā, varat mainīt sava pārlūka iestatījumus, lai saņemtu paziņojumu ikreiz, kad sīkdatnes tiek sūtītas uz Jūsu ierīci. Varat arī ierobežot sīkdatņu izmantošanu vai pilnībā bloķēt tās, mainot sava pārlūka iestatījumus. Tomēr, ja Jūs bloķējat sīkdatnes, iespējams interneta vietnes lietošana var būt traucēta vai apgrūtināta.