Izmaiņas saistībā ar Savienības Muitas kodeksa ieviešanu ar šī gada 1.maiju.

     2016.gada 10.martā, Valsts ieņēmumu dienestā notika Muitas un uzņēmēju konsultatīvās padomes sēde. Tās laikā VID muitas jomas vadošās amatpersonas iepazīstināja komersantus ar gaidāmajām izmaiņām saistībā ar Savienības Muitas kodeksa ieviešanu ar šī gada 1.maiju. Sanāksmes laikā tika pārrunāti arī citi aktuāli jautājumi komersantiem, kas darbojas muitas jomā. Asociāciju “Latvijas auto” padomes sēdē  pārstāvēja tās prezidents Valdis Trēziņš.


Lai sagatavotos jaunu atļauju izsniegšanas nosacījumu piemērošanai saistībā ar Savienības Muitas kodeksa ieviešanu, VID aicināja komersantus izvērtēt iespēju līdz 2016.gada 30.aprīlim saņemt atļauju izmantot vispārējo galvojumu turpmākajam periodam saskaņā ar pašreiz spēkā esošajiem  Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra noteikumiem Nr.691 "Noteikumi par nodokļu parāda galvojumu preču muitošanai". Tas nozīmē, ka galvojumam jābūt derīgam ne vēlāk kā no 2016.gada 30.aprīļa, bet iesniegums jāiesniedz līdz 2016.gada 31.martam. Arī atzītie komersanti un padziļinātās sadarbības programmas dalībnieki var izmantot iespēju saņemt atbrīvojumu no galvojuma muitas maksājumu parādam, kas var rasties saskaņā ar minētajiem noteikumiem, ja iesniegums tiks iesniegts līdz 2016.gada 31.martam.

Komersantiem tika sniegta informācija par izmaiņām vispārējo galvojumu atļauju piešķiršanā, piemērojot Savienības Muitas kodeksu. VID muitas jomas amatpersonas informēja komersantus arī par lēmumu par vispārējā galvojuma un atbrīvojuma no galvojuma piešķiršanu pieņemšanas termiņiem, galvojumu iespējamam vai esošam muitas parādam, nosacījumiem vispārējā galvojuma atļaujas saņemšanai, nosacījumiem galvojuma ar samazinātu summu saņemšanai un nosacījumiem atbrīvojuma no galvojuma saņemšanai. Tāpat tika sniegta informācija arī par galvojuma atsauces summas pārraudzību.

Saistībā ar plānotajām izmaiņām muitas atļauju izsniegšanā pēc šā gada 1.maija un muitas atļauju pārreģistrāciju VID Muitas pārvaldes pārstāve vērsa uzmanību uz  atļauju derīgumu, norādot, ka atļaujas, kas ir derīgas 2016. gada 1.maijā, un kuru derīguma termiņš ir ierobežots, - derīgas līdz atļaujā minētā termiņa beigām, bet ne vēlāk kā līdz 2019. gada 1.maijam. Savukārt atļaujas, kas ir derīgas 2016. gada 1.maijā, un kurām nav ierobežots derīguma termiņš, - derīgas līdz to atkārtotai izvērtēšanai, bet ne ilgāk kā līdz 2019.gada 1.maijam. Tādējādi komersantiem, kas līdz 2016.gada 1.maijam plāno saņemt jaunu atļauju, saskaņā ar šobrīd spēkā esošajām Regulām Nr.2913/92 un Nr.2545/93, jāņem vērā pieteikumu izskatīšanai un atļauju izsniegšanai noteiktie termiņi.

 Sēdes dalībniekiem arī tika sniegta informācija par muitas noliktavu turēšanas atļaujām, kas saskaņā ar Savienības Muitas kodeksā  Deleģēto aktā un Īstenošanas aktā  noteikto tiks izsniegtas no 2016.gada 1.maija, kā arī par galvenajām izmaiņām muitas noliktavas atļaujas saņemšanā un muitas noliktavas darbībā.

Saistībā ar tranzīta procedūras piemērošanas procesu VID Muitas pārvaldes pārstāve informēja par VID Muitas pārvaldes īstenotajiem papildu pasākumiem, lai nodrošinātu tranzīta muitas procedūras pareizu piemērošanu atbilstoši Eiropas Savienības muitas normatīvajos aktos noteiktajam un Eiropas Tiesas judikatūrai. Muitas kodekss deleģē muitas dienestiem uzdevumu salīdzināt datus nosūtītāja un saņēmējā muitas iestādē un, saskaņā ar Muitas kodeksa 92.pantu, muitas dienesti izbeidz procedūru tajos gadījumos, ja tiek konstatēts, ka procedūra ir beigusies pareizi, tas ir – konstatējot, ka principāla pienākumi ir izpildīti. Papildus komersantiem tiek atgādināts par nepieciešamību muitas iestādē iesniedzamajos dokumentos obligāti iekļaujamajiem rekvizītiem, lai dokumentam būtu juridisks spēks.

VID Muitas pārvaldes pārstāve arī vērsa uzmanību uz Latvijas muitas noliktavu saraksta apstiprināšanas nepieciešamība Krievijas Federācijas Transporta ministrijā.

Savukārt Krasta apsardzes dienesta pārstāvis sniedza informāciju par Kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas datu apmaiņas sistēmu un Starptautiskā kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmu, to uzdevumiem, mērķiem un ieguvumiem.

Sēdes noslēgumā komersanti tika aicināti iesniegt savus jautājumus saistībā ar Savienības Muitas kodeksa ieviešanu, nosūtot uz e-pasta adresi smk@vid.gov.lv.

Sēdē piedalījās pārstāvji no Latvijas Tranzīta biznesa asociācijas, Autopārvadātāju asociācijas “Latvijas auto”, Latvijas Loģistika asociācijas, Latvijas nacionālās kravas ekspeditoru un loģistikas asociācijas, RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes, Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta Muitas un nodokļu katedras, valsts akciju sabiedrības „Latvijas dzelzceļš”, Finanšu ministrijas Netiešo nodokļu departamenta, Pārtikas un veterinārā dienesta Robežkontroles departamenta, Krasta apsardzes dienesta, kā arī pārstāvji no Satiksmes ministrijas Tranzīta politikas departamenta.

VID pārstāvēja VID ģenerāldirektora vietnieka muitas jomā, Muitas pārvaldes direktora vietnieka pienākumu izpildītāja I.Gulbe-Otaņķe, VID Muitas pārvaldes direktora vietniece S.Kārkliņa-Ādmine, VID Muitas pārvaldes direktora vietnieks G.Maškovs un citi VID Muitas pārvaldes VID Muitas policijas pārvaldes pārstāvji.

Sēdes laikā sniegtās prezentācijas ir pieejamas VID mājaslapas sadaļā “Muita/Muitas un uzņēmēju konsultatīvā padome/Sēdes/2016.gada 10.marta sēde”.

Avots : VID Sabiedrisko attiecību daļa