Vispārēja informācija

TIR SISTĒMA

VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA

         Lai vienkāršotu muitas formalitāšu kārtošanu starptautiskajos kravu pārvadājumos un paātrinātu pārvadājumu kustību katrā no pārvadājuma maršruta valstīm, 1975. gada 14. novembrī Ženēvā pieņēma Muitas Konvenciju par Starptautiskajiem kravu pārvadājumiem, izmantojot TIR karneti (TIR Konvenciju) , ar mērķi atzīt vienotu starpvalstu muitas tranzīta sistēmas organizēšanu.

      1993. gada 16. martā Latvijas Republika pievienojās TIR Konvencijai. Saskaņā ar Ministru kabineta 1993. gada 19. oktobra rīkojumu nr. 62-r “Par Muitas konvencijas par kravu starptautiskajiem autopārvadājumiem, lietojot TIR grāmatiņu (TIR konvencija), izpildes nodrošināšanu” 3. punktu Autopārvadātāju asociācija “Latvijas auto” tika pilnvarota izsniegt TIR karnetes Latvijā.

TIR sistēma un tās izveides vēsture

       “TIR” nozīmē starptautiskais autoceļu transports un tā ir starptautiska tranzīta sistēma. Muitas tranzīta sistēma ir izveidota, lai starptautiskajā tirdzniecībā sekmētu preču pārvietošanu ar muitas nodrošinājumiem un nodrošinātu nepieciešamo muitas drošību un garantijas tranzīta valstīm.
Darbs pie TIR tranzīta sistēmas iesākās drīz pēc otrā pasaules kara Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas Komitejas (ANO/EEK) aizgādībā. Pirmais TIR līgums tika noslēgts 1949. gadā nedaudzu Eiropas valstu starpā . Šī ierobežotā modeļa panākumi noveda pie sarunām par TIR Konvenciju, ko 1959. gadā pieņēma ANO/EEK Iekšzemes transporta komiteja un kas stājās spēkā 1960. gadā. 1975. gadā šī pirmā TIR Konvencijas tika pārskatīta, ņemot vērā praktisko pieredzi sistēmas darbībā un tehnisko sasniegumu iespējas, kā arī mainot muitas un pārvadājumu prasības.
Kopš 1975. gada TIR Konvencijā ir veikti vairāki labojumi, kas radījuši vērā ņemamus uzlabojumus TIR režīma ieviešanā nacionālajā un starptautiskajā līmenī.

TIR sistēma mūsdienās

          Šobrīd TIR Konvencijai pievienojušās ir 74 valstis . Tā aptver visu Eiropu un sniedzas līdz Ziemeļamerikai un Tuvajiem Austrumiem. Neņemot vērā sarežģījumus ar TIR Konvencijas prasību ievērošanu Krievijas Federācijā, tā tomēr sevi ir pierādījusi kā veiksmīgu un funkcionējošu globālu muitas tranzīta sistēmu. TIR sistēmā plaši tiek izmantotas dažādas elektroniskās programmas, kas ļauj ievērojami uzlabot dokumentu apriti , kontroli par veiktajiem pārvadājumiem. Zināmākās ir tādas programmas, kā CUTE-Wise ; Safe TIR; TIR-EPD; AskTIR.
Līdztekus tiek veikta arī TIR sistēmas dalībnieku apmācība, nodrošinot gan apmācību kursu veidā, kā arī iespējas izmantot distancēto apmācības sistēmu.

TIR sistēmas pamatprincipi

         Lai nodrošinātu to, ka preces var pārvadāt ar minimālu iejaukšanos un tajā pašā laikā piedāvāt maksimālu drošību muitas administrācijai visās tranzīta valstīs, TIR sistēmas pamātā ir sekojoši pamatprincipi:

1) PRECES JĀPĀRVADĀ DROŠOS TRANSPORTA LĪDZEKĻOS VAI KONTEINEROS
Attiecībā uz drošības prasībām TIR Konvencija paredz, ka preces jāpārvadā konteineros vai tādos transporta līdzekļos, kuru kravas nodalījumi ir konstruēti tādejādi, ka pēc muitas nodrošinājumiem to iekšiene nav brīvi pieejama un ka jebkurš piekļūšanas mēģinājums būs viegli pamanāms.
Lai īstenotu šo uzdevumu, Konvencijā noteikti konstrukcijas un atestācijas procedūras standarti, un preces var pārvadāt ar TIR karneti vienīgi, ja transporta līdzekļa kravas nodalījums vai konteiners ir atestēts atbilstoši šādām prasībām.
Ja konteiners vai kravas nodalījums atbilst Konvencijas prasībām, attiecīgās nacionālās institūcijas izdod tā saucamās atestācijas apliecības transporta līdzekļiem. Latvijā atestācijas apliecību izsniedz Autopārvadātāju asociācija “Latvijas auto” un to apstiprina Latvijas muita.

2) STARPTAUTISKĀ GARANTIJU SISTĒMA
Šī sistēma ir izveidota, lai nodrošinātu to, ka muitas nodevas un nodokļus riska situācijās tranzīta operāciju laikā jebkurā brīdī, ja atbildību nenodrošina TIR karnetes turētājs, sedz nacionālā garantējošā asociācija.
TIR galvojuma sistēmas darbība ir vienkārša. Katra asociācija, kas pārstāv starptautiskā pārvadājuma sektora intereses un ko ir pilnvarojusi šīs valsts muitas administrācija , garantē jebkuru nodevu un nodokļu apmaksu šīs valsts teritorijā, kas varētu būt nepieciešama kāda pārkāpuma gadījumā TIR transporta operācijas gaitā.
Visas nacionālās garantējošās asociācijas veido garantiju ķēdi, kas savieno visas TIR valstis. Šodien vienīgo pastāvošo un labi funkcionējošo garantējošo ķēdi vada un atbalsta Starptautiskā Autopārvadātāju Savienība (IRU)- nevalstiska organizācija , kas pārstāv visas pasaules pārvadātāju intereses.

3) TIR KARNETE
TIR karnetes apliecina starptautiskās garantijas pastāvēšanu kravām, kas tiek pārvadātas ar TIR sistēmā.
IRU ir vienīgā starptautiskā organizācija, kurai ir pilnvaras centralizēti drukāt un izdalīt TIR karnetes nacionālajām garantējošām asociācijām. Savukārt katra nacionālā asociācija izdod TIR karnetes saviem biedriem – TIR lietotājiem atbilstoši tiem nosacījumiem, kas izklāstīti Saistību deklarācijā, ko parakstījis asociācijas biedrs un asociācija. Derīgas TIR karnetes uzrādīšana pati par sevi apliecina garantiju pastāvēšanu un derīgumu. TIR karnete saglabā derīgumu līdz pat TIR operācijas beigām saņēmēja muitas iestādē, ņemot vērā, ka tā sākusi darboties nosūtītāja muitas punktā tajā laikā, kādu paredzējusi karnetes izdevēja asociācija.

4) MUITAS KONTROLES PASĀKUMU STARPTAUTISKA ATZĪŠANA
Ceturtais elements, uz kura balstās TIR tranzīta sistēma, ir pamatnoteikums, ka muitas kontroles pasākumi, kādus veic nosūtītāja valstī, tiek atzīti tranzīta valstīs un saņēmēja valstī. Ievērojot, šo pamatnoteikumu, preces , kuras saskaņā ar TIR procedūru tiek pārvadātas transportlīdzekļu kravas nodalījumos vai konteineros, kuriem uzlikts muitas nodrošinājums, parasti netiek pārbaudītas muitas iestādēs tranzītā, un tās tad arī ir TIR sistēmas galvenās priekšrocības . Tas neizslēdz muitas iestāžu tiesības izdarīt atsevišķas pārbaudes uz vietas tajos gadījumos, kad ir aizdomas par neatbilstību, tomēr šādām pārbaudēm ir izņēmuma raksturs.

5) KONTROLĒTA PIEKĻŪŠANA  TIR SISTĒMAS IZMANTOŠANAI
1999. gada 17. februārī stājās spēkā virkne izmaiņu TIR Konvencijā, kas iedibināja turpmākās prasības un pienākumus pārvadājumos izmantojot TIR karneti.
TIR Konvencija tika papildināta ar 9. pielikumu, kas paredz papildus prasības nacionālajām asociācijām , kā arī TIR lietotājiem.

6) TIR SISTĒMA UN ELEKTRONISKĀ DATU APSTRĀDE
Lai nodrošinātu TIR sistēmas drošību , elektroniskā kontrole darbojas paralēli tiem drošības pasākumiem, kuri paredzēti TIR Konvencijā un citos pakārtotos normatīvos dokumentos.
SAFETIR ir TIR karnešu elektroniskās kontroles sistēma, kas ļauj izsekot TIR karnešu kustībai un īstenot risku vadību atbilstoši TIR Konvencijas nosacījumiem.

        TIR sistēma, kas radīta vairāk kā pirms 50 gadiem, un 1975. gada TIR Konvencija sevi šajā laika posmā ir apliecinājusi kā efektīvu starptautisku muitas sistēmu un tai bijusi būtiska nozīme starptautiskās tirdzniecības un pārvadājumu sekmēšanā.

       Šodien TIR sistēma sastopas ar jauniem un pagaidām bezprecedenta izaicinājumiem. TIR sistēma ir paplašinājusies ģeogrāfiskā ziņā, savukārt TIR Konvencijas prasību neievērošana Krievijas Federācijā, esošā ģeopolitiskā situācija pasaulē, izvirza arvien jaunus uzdevumus. Bet stabilus un ilglaicīgus risinājumus iespējams rast vienīgi visu iesaistīto TIR Konvencijas līgumslēdzēju pušu kopīgā un saskaņotā darbā.